Chief Executive Officers

  1. Dr. Sohail Anwar Choudhary                   (09-03-2015 - 25-11-2019)
  2. Dr. Shahinshah Faisal Azim                     (17-12-2019 - 20.07.2020)
  3. Mrs. Benish Fatimah Sahi                          (28.08.2020 - to date)